петък / 22.09.2023 / 14:38

Важно за пенсионирането: Вижте към коя категория труд спада вашата професия

Дата:

Хората, работещи първа категория труд, се осигуряват средно на 2332 лева, като тези родени преди 1960 г. внасят вноски върху 2026 лева осигурителен доход, а родените след тази дата върху 2348 лева, показват данните от бюджета на Държавното обществено осигуряване за миналата година.

Доста по-ниски са заплатите, върху които се осигуряват работещите в най-масовата трета категория труд – средно върху 1323 лева, като по-възрастните работници внасят осигуровки върху 1060 лева доход, а по-младите – върху 1352 лева. Малко по-висок е средният осигурителен доход за хората, които полагат втора категория труд – средно по 1521 лева.

Категориите труд са три, но малко хора са запознати към коя принадлежат, съобщава Sofia24.bg.

Справка показва:

Първа категория труд

От първа категория при пенсиониране е трудът на:

1. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, тунелното и подземното минно строителство;

2. минни спасители до ръководител на минноспасителна служба (пункт) включително;

3. водолази и работещи в кесони;

4. пилот, щурман, радист, борден инженер (механик), парашутист, стюардеса (стюард) и борден съпроводител, работещи във въздухоплаването.

5. (нова – ДВ, бр. 114 от 1999 г.) работници, специалисти и ръководни служители в атомна електроцентрала, които:

а) са пряко заети с експлоатацията и ремонта на съоръженията в I контур;

б) извършват събиране, преработване и погребване на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво;

6. (нова – ДВ, бр. 114 от 1999 г.) дефектоскописти, дозиметристи и работници по дезактивация в I контур в атомна електроцентрала;

7. (нова – ДВ, бр. 114 от 1999 г.) работници в металургията: доменчици, конверторчици, агломератчици, шихтовчици, електропещари и пещари, разливачи на черни и цветни метали и техните сплави, машинисти на машини за непрекъснато леене;

8. (нова – ДВ, бр. 64 от 2001 г.) екипажи на кораби, специализирани за превоз на химически вещества, нефтопродукти и въглища;

9. (нова – ДВ, бр. 64 от 2001 г.) работещи в машинното отделение на плавателни съдове от морския флот (без тези в крайбрежния флот).

Втора категория труд

 От втора категория при пенсиониране е трудът на:

1. инженерно-технически специалисти и ръководни служители, заети на работа под земята (без включените в раздел първи), както следва:

а) до ръководител на рудник включително;

б) (изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) до ръководител на подземен обект включително: геологопроучвателен, тунелен и минностроителен;

1а. (нова – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) работници и инженерно-технически специалисти, заети на работа под земята в подземните хидротехнически обекти, без включените в раздел І;

2. работници, заети на работа под земята, от състава на рудничното ръководство;

3. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до началник на участък включително от рудници и кариери за открит добив на полезни изкопаеми;

4. (доп. – ДВ, бр. 114 от 1999 г.) работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на цех включително при производството, леенето и пластичната обработка на металите без включените в чл. 1, т. 7;

5. работници от вътрешнозаводския транспорт, обслужващ цеховете, посочени в т. 4;

6. работници, извършващи:

а) ремонт на металургични пещи;

б) горещ ремонт на промишлени пещи;

в) (нова – ДВ, бр. 79 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2001 г.) обслужване, профилактика и ремонти на работно оборудване, технологични процеси и работни места в цеховете и участъците, обхванати в т. 3, 4, 10, 15, 19 и 27, за времето, през което работят в тях.

7. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на смяна включително, заети в цехове, участъци и отделения за преработка на олово за акумулатори и оловни батерии;

8. заливачи на лагери с олово и оловни смеси със съдържание на олово над 40 на сто;

9. работници, непосредствено обслужващи цианови, хромови и оловни вани;

10. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на цех включително, заети непосредствено във:

а) производството на: хлор и хлорни производни (включително избелващи препарати); хлорна вар; натриева основа; соди; сярна киселина; фосфорна киселина; азотна киселина; амоняк; серовъглерод; азотни и фосфорни торове; карбамид; катализатори за торовите, органичните производства и нефтопреработването; пигменти и багрила; синтетични багрила; анилин; нитробензол; диметилсулфат; карбамидформалдехидна смола; антипиретици; натриев триполифосфат; дикалциев сулфат; фосфорни соли; амониев нитрит; нейоногенни повърхностноактивни вещества; метилметакрилат; капролактам; циклохексанон; изкуствени влакна; пестициди; външни и пневматични гуми и ремъци;

б) дозиране на твърди суровини за производство на лакове, бои и каучукови смеси; подготвително-смесителни производства на базата на поливинилхлорид; химическа очистка и регенерация на антибиотици; сушене и мелене на фосфорит; изготвяне на лепила и импрегнационни разтвори на каучукова основа;

в) първична преработка на нефт; вторична преработка на горива; органичен синтез на базата на химически продукти и нефтопродукти; получаване на: парафини, масла, ароматни въглеводороди, каучук, латекс и синтетични влакна;

г) цехове за антикорозионна защита и диафрагмена електролиза;

11. работници, заети непосредствено в производството на пиротехнически средства, взривни вещества, барути и в производството, ремонта и унищожаването на боеприпаси;

12. (доп. – ДВ, бр. 114 от 1999 г.) работници, специалисти и ръководни служители, работещи постоянно в среда на йонизиращи лъчения без включените в чл. 1, т. 5 и 6;

13. работници, заети в производството на: азбест; азбестосъдържащи материали; шлакова, стъклена, мергелна и базалтова вата;

14. работници, изпълняващи изолации с материалите, посочени в т. 13;

15. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на смяна включително, заети в производството на цимент, хидратна вар и доломит, включително и в пълначните отделения;

16. работници, заети в отделения и инсталации в затворени помещения, в които се извършват трошене и мелене на силикозоопасни рудни и нерудни изкопаеми и инертни материали;

17. вадачи, редачи и пещари на рингови пещи в промишленото производство на керамични, порцеланово-фаянсови и огнеупорни изделия;

18. пещари, шлосери на смяна и пълначи при производството на карбид;

19. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2001 г.) работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до началник на цех включително във фабрики за обогатяване на въглища и руди и в брикетни фабрики;

20. локомотивни машинисти и помощник локомотивни машинисти:

а) от експлоатацията на Българските държавни железници;

б) заети в изграждането и ремонта на железния път;

21. машинисти и помощник-машинисти на подбивни и пресевни машини, свързани с изграждането и поддържането на железния път;

22. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) работници и инженерно-технически специалисти, заети в експлоатацията на софийското метро.

23. шофьори на автобуси и тролейбуси и ватмани от вътрешноградския транспорт, работещи по график в градовете с население над 300 хил. души, с над 40 места в превозното средство;

24. шофьори на автобуси и тролейбуси (извън тези по т. 23) от вътрешноградския транспорт, работещи по график, с над 60 места в превозното средство;

25. шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона;

26. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2001 г.) екипажи на кораби от морския и речния флот, без включените в чл. 1, т. 8 и 9, и тези от крайбрежния флот;

27. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2001 г.) работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на цех в ТЕЦ, работещи на твърдо гориво;

28. работници, изпълняващи работи в затворени съдове и в двойните дъна на плавателни съдове в корабостроенето и кораборемонта;

29. хелингисти и корпусници в корабостроенето и кораборемонта;

30. ръководител на полети в международни летища: лицензиран радарен и лицензиран процедурен;

31. работници от аварийно-ремонтните групи, обслужващи електропреносни линии и мрежи;

32. работници, специалисти и ръководни служители, обслужващи радиорелейни, телевизионни и УКВ честотни модулации в станциите на връх Ботев и връх Ореляк;

33. работници по монтаж и поддръжка на антенно-мачтовата телекомуникационна техника с височина над 30 м;

34. работници по изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения с височина над 50 м;

35. духачи с уста при производство на изделия от стъкло;

36. оператори на линии и топитьори в производството на плоско стъкло;

37. оператори на автомати и линии за производство на изделия от стъкло;

38. работници, постоянно заети в цехове и звена за обработка на сурови кожи;

39. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2001 г.) работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до началник на цех включително, заети непосредствено в тъкачните цехове на текстилното производство; работници в багрилна кухня, в звена за печатане, багрене и облагородяване на тъкани;

40. работници, постоянно извършващи работа в хладилни помещения на хладилници за дълбоко замразяване при температура по-ниска от минус 10°С;

41. каналджии за текущо обслужване на подземни селищни канализационни системи и съоръжения за отпадни води;

42. (отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)

43. циркови артисти: акробати, гимнастици, балансьори и еквилибристи;

44. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2001 г.) оркестранти на духови инструменти.

Трета категория труд

От трета категория при пенсиониране е трудът на невключените в чл. 1 и 2 работници, специалисти и служители.

Последвайте ни в GOOGLE

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете името си тук

Сподели

Популярни

Още интересни новини
НОВИНИ

Монтират разделителни колчета по част от улиците в Дупница

Гъвкави разделителни колчета монтират по част от градската пътна...

Шофьор нападна служители на „Градска мобилност” заради поставена скоба (ВИДЕО)

Шофьор атакува екип на „Градска мобилност” заради поставена скоба в...

Четирима души се удавиха само за ден по Южното Черноморие

Четирима души се удавиха само за ден по Южното...

БНБ обявява важна новина за еврото: Значимата стъпка

В съответствие с изпълнението на задачите, предвидени в Националния...