неделя 2 април 2023 | 12:03

Важно! Започна данъчната кампания 2023, ето какви облекчения има и кога

Дата:

Данъчната кампания 2023 г. започна на 10 януари, като от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция.

В началото на март 2023 г., след подаването на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и е-услугата за достъп до предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея могат да бъдат вписани автоматично данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, и други. 

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от НАП. Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни.

Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Преди да декларирате доходите си за 2022 г. и да платите данъци, запознайте се подробно с данъчните облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация.

Данъчно облекчение за млади семейства

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспаднат от сумата от годишните данъчни основи направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:

1. договорът за ипотечен кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с когото/която имат сключен граждански брак;

2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

3. ипотекираното жилище е единствено за семейството през данъчната година.

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Когато и двамата съпрузи са ползвали данъчното облекчение, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност 

Приспадането от налога могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на  експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане 

Това данъчно облекчение е в размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот”.

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Сумата от годишните данъчни основи се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране по реда на чл. 9а от КСО.

Данъчно облекчение за дарения

До 5 на сто от сумата от годишните данъчни основи могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето; лечебни заведения; социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“; детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и др.

 До 15 на сто от сумата от годишните данъчни основи можете да намалите, ако направите дарение за културата, а до 50 на сто, ако дарението ви е в полза на Национална здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и/или Център за асистирана репродукция. 

Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Към годишната данъчна декларация се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето и че предметът на дарението е получен.

Данъчно облекчение за деца

Български и чуждестранни физически лица ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи: 600 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете; 1200 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца; 1800 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца. Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител, който не е лишен от родителски права,

2. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или 4. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето. Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие. Данъчното облекчение за деца може да се ползва и от еднолични търговци.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

Сумата от годишните данъчни основи се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган, като облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.  

Когато данъчните облекчения за дарения, за деца и за деца с увреждания са ползвани в пълен размер при определянето на годишния размер на данъка за доходите от трудови правоотношения и необходимите за ползването им документи са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение, към годишната данъчна декларация не се прилагат отново необходимите за съответното облекчение документи. 

Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания

Данъчното облекчение за извършени безкасови плащания е уредено в чл. 22д от ЗДДФЛ. От него могат да се възползват физически лица за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:

1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;

2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;

3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1. Данъчното облекчение е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., а обстоятелствата и условията за ползването му се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. 

Данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Местните физически и чуждестранните физически лица ползват данъчно облекчение, като приспадат от общата годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв., при наличието на следните условия:

– недвижимият жилищен имот е на територията на България;

– физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;

– подобренията и/или ремонтът са извършени от физически или юридически лица, местни на държава – членка на ЕС;

– недвижимият жилищен имот не е включен в дейността на предприятието, в случай че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;

– физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му,  разписка, банков или друг документ);

– физическото лице не е свързано лице с лицето, извършило ремонта. Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава максималния размер от 2000 лв.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете името си тук

СПОДЕЛИ НОВИНАТА

Последни

Още интересни новини
Още

Меди направи неочаквано признание за чалгата

Обратно на очакваното фолк звездата Меди разкри, че в...

ГДБОП разкри група, извършвала пране на пари, придобити от престъпна дейност

В хода на специализираната полицейска операция, проведена под надзора...

Папа Франциск ще служи на Цветница и Великден въпреки болежките

Бергольо „изплагиатства“ приказката на Марк Твен за слуховете за...

Бойко Борисов заговори за коалиция с ПП-ДБ

Искам ГЕРБ да победи, защото това ще е морална...